Referenties

Scrum Agile

Ons bewijs

context, uitdaging en resultaat

PMO Schiphol

WIN PMO

partner bij Schiphol Group

PMO Waterschappen
WIN PMO

PMO partner bij de Waterschappen

NS

Context

Strategisch programma binnen NS Reizigers dat zorgt voor een nieuwe klantbeleving.

Uitdaging

Communicatie en efficiency binnen programma niet optimaal.

Resultaat

Structuur gebracht, overall planning, rapportages ingericht, documentatie proces met als resultaat efficiëntere samenwerking.

Context

Projecten maatschappelijk verantwoord ondernemen en van-voor coöperatie bij Dela.

Uitdaging

Overbezette programma manager en verschillende manieren van werken in de projecten.

Resultaat

Gestandaardiseerde manier van werken waarmee programmamanagement ontlast is en er meer grip is op de voortgang.

Dela
Alliander

Context

Project insourcing van Enexis medewerkers binnen Alliander.

Uitdaging

Gezamenlijk ontwikkelen van opleidingmateriaal, het plannen van de opleidingen, soepel laten verlopen van de integratie.

Resultaat

Middels faciliteren van workshops zijn opleidingen ontwikkeld, medewerkers ervaren duidelijkheid in overgang.

Context

Portfoliomanagement binnen een grote internationale retailer.

Uitdaging

Verschillende projecten die geen coherent geheel vormden. Integrale sturing op het portfolio was daardoor niet mogelijk. Tevens onvoldoende inzicht om de sturing op schaarse middelen te faciliteren.

Resultaat

Beslissingen worden gefundeerd genomen, initiatieven getoetst aan bijdrage corporate strategie.

Retailer
Alliander

Context

Bij Alliander inrichten van het portfoliomanagement proces ten behoeve van strategische doelstelling “datagedreven netbeheer.”

Uitdaging

Verschillende projecten die geen coherent geheel vormden. Integrale sturing op het portfolio was daardoor niet mogelijk. Tevens onvoldoende inzicht om de sturing op schaarse middelen te faciliteren.

Resultaat

Integrale project- en portfolio rapportage ingericht om besluitvorming mogelijk te maken. Governance structuur ingericht t.b.v. de besluitvorming over het hele portfolioproces.

Context

Bij Beeld en Geluid projectmatig werken verbeterd en begeleid volgens Prince2.

Uitdaging

Op een smart manier de projectmanagement processen ingericht.

Resultaat

Projectmanagement processen & projectdocumentatie op orde en kennis overgedragen aan interne organisatie.

Beeld-en-geluid
Alliander

Context

Bij Alliander DGO centrale PMO functie inrichten.

Uitdaging

Optimaliseren van de worflows, inrichten van Principal Toolbox ter ondersteuning en het geven van inzicht.

Resultaat

De business ontwikkelaars hebben zich kunnen richten op hun core business; voortgang boeken op lopende projecten en het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Context

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport het inrichten van het projectmanagement office binnen de kaders van Schiphol Group.

Uitdaging

Het PMO zo lean mogelijk inrichten overeenkomstig de richtlijnen van het moederbedrijf en tegelijk bruikbaar voor de opdrachtgever in Lelystad.

Resultaat

Goede afstemming heeft duidelijkheid gecreëerd bij de stakeholders. WIN heeft de vraag naar een op maat gemaakte PMO organisatie beantwoord en het management aanmerkelijk ontlast.

Lelystad-airport
museum

Context

Het adviseren van een bekend museum in het voortraject van een grote verbouwing.

Uitdaging

Bepalen wat er nodig is voor efficiënte besturing van het project door de directie. Het verduidelijken van hun rol als opdrachtgever.

Resultaat

Creëren van inzicht in voortgang, risico’s en helderheid in de governance structuur.

Context

Ondersteunen van Evides bij een groot complex ICT programma.

Uitdaging

Het geven van inzicht, het faciliteren van teamleden, complex agendabeheer rondom scrumteams.

Resultaat

Het ontzorgen van de programma organisatie zodat er voortgang geboekt kan worden.

evides
AmsterdamAirportSchiphol

Context

Voor Schiphol Group uitvoeren van configuratie, issue- en changemanagement bij de herinrichting van vier pieren.

Uitdaging

De scope van het project helder en beheersbaar maken.

Resultaat

Actuele en beschikbare projectdossiers waardoor het overzicht blijft en de scope helder is. Dit helpt het project beheersbaar te houden.

Context

Binnen Waterschap Hollandse Delta dijkversterkingsprojecten beheersen op voortgang, financiën, risico’s en issues.

Uitdaging

Integraliteit binnen het project bewaken. De verschillende belangen, risico’s en knelpunten expliciet maken t.b.v. besluitvorming.

Resultaat

Grip houden op een complexe projectomgeving in het belang van de dijkversterkingsprojecten.

logo-waterschap-hollandse-delta
LeasePlan

Context

Al >5 jaar succesvolle samenwerking.

Uitdaging

Om te komen tot een succesvolle samenwerking heeft WIN geïnvesteerd in het écht begrijpen van wat voor Leaseplan Corp belangrijk is.

Resultaat

PMO partner voor flexibele schil op van Project tot Portfolio.

Context

Nucletron streeft naar soepeler verloop van hun projecten.

Uitdaging

Introductie van een nieuwe aanpak voor project portfolio.

Resultaat

Perfecte basis gelegd voor succesvolle projecten.

Nucletron
Mitros

Context

Mitros bevindt zich in grote veranderingen gepaard met grote programma’s.

Uitdaging

Om de programma’s succesvol uit te kunnen voeren is bemensing van het projectbureau nodig.

Resultaat

“De samenwerking levert een WIN-WIN situatie op in flexibiliteit en kunde”.

Context

Synthon heeft gebrek aan overzicht en inzicht in 80 projecten.

Uitdaging

Over 5 landen verdeeld, 80 projecten, data op verschillende plekken.

Resultaat

Portfolio dashboard, financiële rapportage en resourcemanagement ingericht.

Synthon
Avenue2

Context

Groot infrastructureel project met behoefte aan betere communicatie naar stakeholders.

Uitdaging

De scope van het project de Groene Loper voor A2 Maastricht van het consortium Avenue2, is de oplevering van een groot aantal producten/ontwerpdocumenten.

Resultaat

De communicatie naar stakeholders wordt op een adequate wijze opgepakt.

Context

CSi wil projectmanagement naar een hoger niveau brengen middels de inzet van PMO.

Uitdaging

Projectvolwassenheid brengen in de organisatie.

Resultaat

PSO ingericht, medewerkers opgeleid, PM is in staat zich te focussen op managementtaken.

CSI
NetbeheerNederland

Context

Project behelst uitrol van slimme meters in heel Nederland.

Uitdaging

Inrichten van diverse projectprocessen zoals; quality assurance, riskmanagement en documentmanagement.

Resultaat

Een betere controle en voorspelbaarheid binnen de uitvoering van ons project.

Context

Wehkamp wil meer volwassenheid in de projectorganisatie.

Uitdaging

Inrichten van een PMO functie met een hands-on karakter.

Resultaat

Een goed ingericht PMO dat onze ICT organisatie ontlast.

wehkamp
NedTrain

Context

Nedtrain wil haar PMO medewerkers krachtiger positioneren in de organisatie.

Uitdaging

Middels een workshop inzicht in eigen invloed op positioneren.

Resultaat

Medewerkers staan meer in hun kracht en hebben concrete handvaten om zichzelf beter te positioneren.

Context

Inzicht geven in de voortgang en financiën van diverse programma’s in een dynamische omgeving.

Uitdaging

Invulling geven aan de vraag om meer inzicht te verkrijgen in het Projecten Portfolio.

Resultaat

Naast het inzicht op operationeel niveau is er middels benefit management en benefits tracking ook een betere aansluiting met de strategie gerealiseerd.

Deloitte
Stedin

Context

Inzicht geven in de voortgang en financiën van diverse programma’s in een dynamische omgeving.

Uitdaging

Uitdaging om diepgaand financieel inzicht op projectniveau te kunnen geven en snel ingewerkt te zijn.

Resultaat

De PMO’er van WIN was steeds daar in te zetten waar behoefte was en snel ingewerkt. Beheerste de project financiën en heeft verbetervoorstellen gedaan voor een afname van de complexiteit hiervan.

Context

Programmabeheersing binnen een omvangrijk interbestuurlijk programma met Rijkswaterstaat als coördinerend opdrachtnemer.

Uitdaging

Stuur houden op de kosten van een programmaorganisatie met verschillende ontwikkelpartners en verantwoordingslijnen in een omslag naar Agile programmamanagement.

Resultaat

Een gedragen raming en overzicht op verschillende abstractieniveaus als input voor rapportages en beslisnotities. Inzicht in onzekerheden en stuurinformatie.

Rijkswaterstaat